Technologie litých anhydritových podlah

Popis výrobku - anhydritové podlahy:

Anhydrit 020 (030) čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu). plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury : relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojí a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností.

Použití anhydritových podlah:

Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m2. U vyšších provozních zatížení je nutné stanovit větší tloušťku potěru, vyšší třídu pevnosti eventuelně kombinaci obou úprav. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy. Podlahy z anhydritových potěru se provádí s rovinatostí +/- 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy. Jako podlahovou krytinu lze použít celou škálu běžně používaných krytin, přitom je třeba dodržet směrnice o pokládce dané výrobcem podlahové krytiny.

topení v podlazezateplení podlah

Základní typy konstrukce potěrů:

Potěr na dělící vrstvě – dělící vrstvu tvoří parotěsná zábrana (PE folie, voskový papír). Jednotlivé pásy separační vrstvy by měly být položeny s 10 cm přesahem, spoje přelepeny (svařeny) k zamezení možnosti záteků anhydritové směsi. Krajové pásy (tl. min. 5 mm) je potřeba umísti na všech vzestupných částech jako jsou stěny, sloupy, topení a podobně. Minimální tloušťka potěru je 30 – 35 mm.

Potěr plovoucí – vlastní anhydritový potěr je uložen na vrstvě tlumící (zvukově a tepelně izolační materiály) od které je oddělen vrstvou dělící (parotěsná zábrana). Minimální tloušťka potěru je 35 – 40 mm.

Aplikace- vlastní pokládka anyhdritových podlah :

Materiál Anhydrit 020 (030) je dopraven na stavbu v autodomíchávači (transmix). Směs je pokládána pomocí čerpadla s výtlačnou hadicí. Požadovaná teplota podkladu potěru a prostředí během aplikace je stanovena v rozmezí +5 až +30 stupňů Celsia. Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Při vysoké vlhkosti vzduchu je možné provést nárazové odvětrání. Povrch je třeba chráni před mechanickým poškozením 48 hodin po nanesení. Je bezesparý, avšak konstrukční spáry podkladu musí být přiznány.

lití anhydritové podlahylitá anhydritová podlaha

Kvalita anhydritu:

Anhydrit 020 (030) je při výrobě neustále kontrolován laboratorními testy. Základním předpokladem úspěšné aplikace je dodržování předepsaných technologických postupů.

Technické parametry:

Síla vrstvy
mn. 20 mm
Pochůznost (dle podmínek)
po 1 - 2 dnech
Zatížitelnost (50 % pevnosti)
po 5 dnech
Pevnost v tlaku po 28 dnech
Anhydrit 020 (030)
min. 20 (30) MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnec
Anhydrit 020 (030)
min. 5 (6) MPa
Modul pružnosti (Anhydrit 030)
27 GPa
Termická zatížitelnost
trvale 60 C°
krátkodobě 90 C°
Objemová hmotnost po 28 dnech zrání potěru
2100 kg.m3
Hodnota zatížení na každý cm tloušťky potěru
0,21 kN.m2
Hodnota pH čerstvé směsi
> 7
Měrná změna délky
max 0,1 %
Elektrická vodivost
10na8 ?.cm - nevodivý
Součinitel tepelné vodivosti
obr
Součinitel teplotní roztažnosti
obr
Vyzrálost pro pokládku podlahové krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti)
max. 0,5 % hm.
Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny paropropustné (% hm. zbytkové vlhkosti)
max 1 % hm.
Třída dle reakce na oheň
A1n
Max. průměr zrn plniva
4 mm

broušení podlahyhotová anhydritová podlaha

 
(c) 2008 MADAG s.r.o. Design: K-com